CVČ Domino - podujatia v apríli 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznam - Mestská knižnica H. Zelinovej

Milí čitatelia,

knižnica bude v piatok 5. apríla 2013 otvorená do 15.30 hod. z dôvodu prípravy Andersenovej noci.

Ďakujeme za porozumenie

 

Andersenova noc 2013

Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie, ktorého vznik sa datuje od roku 2000, keď knihovníčky v Uherskom Hradišti zorganizovali pre deti celonočné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v ich knižnici.

Zverejnenie zámeru Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 V zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Mesto Vrútky zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku Mesta Vrútky ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prenájom nehnuteľného majetku mesta:

Verejná vyhláška - Oznámenie - začatie kolaudačného konania pre stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 19.04.2013 (piatok) o 09,30 hod., v zasadačke zhotoviteľa stavby VÁHOSTAV-SK, a.s., Záborského 2, 036 01 Martin. Celý text verejnej vyhlášky si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Vyzvi svoje srdce k pohybu

Pomôžte dospelým členom svojej rodinu k zdraviu a zapojte sa do celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Viac informácií prinášame v priloženom plagáte.
Účastnícky list si stiahnete tu.

 

Otvárací koncert XIX. ročníka Vrútockej hudobnej jari

Mesto Vrútky, Literárny klub Mateja Zaťka a Literárny klub Hany Zelinovej Vás pozývajú na otvárací koncert XIX. ročníka Vrútockej hudobnej jari, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. apríla 2013 v Evanjelickom kostole Dr. M. Luthera vo Vrútkach o 16.30 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Informácie o úhradách pre RTVS a nárok na úľavy

RTVS od 18.3.2013 spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.

Zmena termínu - literárne stretnutie s Kamilom Peterajom

Avizované podujatie Literárne stretnutie a autogramiáda s KAMILOM PETERAJOM sa presúva na máj 2013, konkrétny termín bude vopred oznámený.
Bližšie informácie v Mestskej knižnici Hany Zelinovej: 4281 219, kniznica@vrutky.sk
 

Marec - mesiac knihy

Mesto Vrútky a Literárny klub Hany Zelinovej Vás pozývajú na Literárny večer, ktorý sa uskutoční
v stredu 27. marca 2013 v sobášnej sieni MsÚ o 16.30 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah