CVČ Domino - podujatia v júni 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Dotácie v oblasti športu

Komisia športu a mládeže prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2013 nasledovne:
- Turčianske mažoretky - 40 €
- TJ SOKOL Vrútky - 501 €
- SZZP I Vrútky - 70 €
- SZZP II Vrútky - 70 €
- Tenisový klub Vrútky - 247 €
- PVK Vrútky - 1364 €
- OM3KFV - rádioamatéri - 251 €
- FC ŽOS Lokomotíva Vrútky - 871 €
- HK KOMETA Vrútky - 1983 €

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 21.5.2013 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznam o zmene času vývozu komunálneho odpadu

Brantner Fatra s.r.o. oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa zajtra 17.5.2013 uskutoční vo Vrútkach v poobedňajších hodinách.

 

Dotácie v oblasti sociálnych služieb

Sociálna komisia v roku 2013 prerozdelila dotácie v sociálnej oblasti nasledovne:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky 600,- €
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky 800,- €
- Žena v tiesni- občianske združenie 500,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o.z. – 1.500,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska – 280,-€
- OZ Bodkáčik pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením – 120,-€
- ILCO, o.z. stomikov z regiónu Turca – 200,-€

 

Odpúšťanie vody z Krpelianskej priehrady

Dňa 16.5.2013 od 12:00 do 13:00 dôjde k odpúšťaniu vody z Krpelianskej priehrady do povodia starého koryta Váhu. Preto vyzývame občanov, aby sa nezdržiavali v čase odpúšťania pri brehoch rieky Váh, nakoľko hladina rieky bude zvýšená.

 

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu kontroly a údržby elektrického zariadenia takto:
11. 6. 2013
od 8. do 12. hod. - ul. Karvaša Blahovca č.d. 999 a
Záhradkárska osada Fatra.
Ing. Milan Rovný
vedúci odboru výstavby a životného prostredia

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013 kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Firma BRA-VUR, a.s., v zastúpení JANG, s.r.o. podala dňa 12.4.2012 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia "Rozšírenie dobývacieho priestoru nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Vrútky - Lipovec" na pozemkoch v katastrálnom území Vrútky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Mesto Vrútky oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 3.6.2013 o 10.00 hod.

CVČ Domino - prímestská rekreácia 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu pri koníkoch v Košťanoch nad Turcom pod názvom: Leto v sedle - v dňoch 15.júla - 19.júla 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Syndikovať obsah