Literárna jeseň

Mestská knižnica Hany Zelinovej v spolupráci s vydavateľstvom IKAR Vás pozýva na literárne stretnutie so slovenskou autorkou Monikou Jakubeczovou
dňa 26. novembra 2013 (utorok) o 16.30 h. v sobášnej miestnosti MsÚ.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Pozvánka na októbrové zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 15.10.2013 o 10:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Výlepné plochy určené na vylepovanie volebných plagátov

V rámci sekcie Samospráva a podstránky VOĽBY 2013 pribudli informácie o výlepných plochách určených na vylepovanie volebných plagátov.

 

Informácia o záverečnom stanovisku k POH Žilinského kraja

Mestský úrad Vrútky podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje občanom, že Obvodný úrad životného prostredia Žilina , Odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní zaslal záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015.

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu opravy el. zariadenia takto:

22.10. 2013
od 7:30 do 16:30 hod. - ul. Chotárna

23.10. 2013
od 7:30 do 16:30 hod.:
ul. Gen. Alexandra Kordu č.d. 3-8,
J.G. Tajovského a M.R. Štefánika 4-9.

Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013

Mesto Vrútky v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR a. 191/2013 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 3. 7. 2013 oznamuje, že voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa uskutočnia dňa 9. novembra 2013 (sobota) v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Zverejnenie zámeru Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 V zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Mesto Vrútky zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku Mesta Vrútky ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Predaj nehnuteľného majetku mesta:
pozemok p.č. KN C 770/10, ostatné plochy o výmere 27 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 3694 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vrútky, za predajnú cenu 6,70 eur za m2.

Jesenné upratovanie


Mestský úrad Vrútky organizuje jesenné upratovanie, v rámci ktorého budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery podľa harmonogramu.

 

Svetový deň prvej pomoci

Slovenský červený kríž-územný spolok Martin pod záštitou primátora mesta Vrútky Vás pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci pozývajú 23. septembra 2013 (pondelok) od 10. hod na pešiu zónu mesta Vrútky.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah