Verejná vyhláška - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pri kontrole 22 kV vedenia č. 206 v k.ú. Vrútky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme dosiahli nebezpečnú výšku, preto poverená osoba Marián Zauška - PLATAN, ktorá zastupuje spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov na predmetnej parcele. Celé znenie výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Rady a tipy na ekoVianoce

Spoločnosť ENVI-PAK a.s. pripravila pre občanov plagát s tematikou rád a tipov, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 12.12.2020 (7:30-14:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Verejná vyhláška - oznámenie územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Spločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava, zastúpená spoločnosťou STATEL, s.r.o., Martin podala dňa 26.10.2020 na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o umiestnení stavby: „FBTS_MT_VRU_Martin Vrútky-optická prípojka“, umiestnenej na pozemkoch k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2020 /utorok/ o 09:00 hod.

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2021-2023

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky na obdobie rokov 2021-2023.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Navrhovateľ BEPRIM s.r.o., Žilina, podal dňa 02.11.2020 návrh na umiestnenie stavby "Bytový dom JAVORKA II", ktorej účelom je výstavba dvoch bytových domov so 66 bytovými jednotkami (31 b.j. + 35 b.j.) s technickou infraštruktúrou s umiestnením stavby na pozemkoch kat. územie Vrútky a kat. územie MT-Priekopa. Dňom podania návrhu bolo územné konanie začaté.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky, zastúpené primátorom mesta Vrútky Mgr.Branislavom Zacharidesom, podalo dňa 01.10.2020 na obec Lipovec žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia stavby "Revitalizácia pešej zóny, Ul. 1.Čsl. brigády, Vrútky – II.časť" na pozemkoch k.ú.Vrútky, na ktorú vydala Obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby a neskoršie aj 2 predĺženia platnosti. Obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, povoľuje predľženie termínu platnosti územného rozhodnutia do 31.12.2022.

Verejná vyhláška - oznámenie územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Dňa 4.11.2020 podalo Mesto Vrútky, na stavebnom úrade Obce Lipovec návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “Stavebné úpravy chodníka na ul.Karvaša a Bláhovca od rázcestia I/18 po Ulica poľná“ na parcelách kat. územia Vrútky. Predmetom riešenia je vybudovanie chodníka s normovou šírkou 1,5 m po ľavej strane na ul.Karvaša a Bláhovca vedúceho od cesty I/18 až po Ulicu poľnú, následne vybudovanie nástupných plôch MHD.

Syndikovať obsah