Oznam o obmedzenej dodávke tepla v meste Vrútky

Martinská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy hlavného napájača horúcovodu bude dňa 1.2.2019 v čase od 8:00 do 22:00 obmedzovaná dodávka tepla v meste Martin a Vrútky. Zníženie parametrov vykurovacej vody v horúcovode pocítia najviac odberatelia vo Vrútkach, Priekope a mestskej časti Košúty a Ľadoveň.

 

CVČ Domino - podujatia vo februári 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Martin, podalo na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, dňa 09.01.2019 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby športovo rekreačného areálu -“Šport park Pltníky“. Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 15.02.2019 (piatok) o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade Vrútky m.č. 209 s následnou návštevou stavby.

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať, predať a vypožičať nehn. majetok vo vlastn. mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu, predaja a vypožičania nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Veľký detský karneval

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na Veľký detský karneval (súťaž detí v maskách), ktorý sa uskutoční v piatok 25. januára 2019 v Kultúrnej sále Kriváň. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Pozvánka na výstavu T.G. Masaryk vo fotografii

Mesto Vrútky Vás pozýva na putovnú výstavu fotografií s názvom "T.G. Masaryk vo fotografii", ktorá sa uskutoční v pondelok 4. februára 2019 v Kultúrnej sále Kriváň a bude sprístupnená do 20. februára 2019. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Návšteva žiakov zo ZŠ Hany Zelinovej v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Dňa 23.1.2019 navštívili žiaci zo Základnej školy Hany Zelinovej našu mestskú knižnicu. S našimi knihovníčkami sa rozprávali o knižnici a počas prehliadky im ukazovali, ako sa majú v knižnici orientovať. Prikladáme aj fotky z prehliadky:
foto1 a foto2.

 

Výstraha pred závažnou smogovou situáciou

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v oblasti mesta Martin a Vrútky od 20.1.2019 v čase od 20:00 hod. do odvolania. Je vhodné obmedziť dobu pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností a obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity).

Vývoz komunálneho odpadu - Dolné Vrútky

Firma Brantner Fatra s.r.o. oznámila dnes Mestu Vrútky, že z kapacitných dôvodov nebude uskutočnený mimoriadny vývoz komunálnych odpadov z lokality Dolné Vrútky za neuskutočnený riadny vývoz v tejto lokalite zo stredy z dôvodu zníženej zjazdnosti vybraných komunikácií zberným vozidlom firmy. Na základe uvedeného Mesto Vrútky oznamuje svojim občanom z danej lokality, že dnes 18.1.2019 mesto svojimi mechanizmami uskutoční zvoz komunálneho odpadu v rámci svojich kapacitných možností, po 12:00 hod. v časti Dolné Vrútky.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v stredu 16.1.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah