Jarný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.4 - oznámenie o začatí pripomienkového konania

Mesto Vrútky ako príslušný orgán územného plánovania vydáva oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.4" v zmysle platného stavebného zákona v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom ozname a jednotlivé časti dokumentácie si môžete pozrieť na tejto stránke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“ stavebného objektu: 401-12 Vetranie, vetracia šachta a vetracie kanále. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Pozvánka na výstavu hračiek z kinder vajíčok

Srdečne Vás pozývame na výstavu hračiek z kinder vajíčok. Otvorenie sa uskutoční 22. marca o 17. hod. v priestoroch Stálej expozície železničného mesta Vrútky, ktorá sa nachádza v bývalej knižnici. Výstava bude sprístupnená od 23. - 25. marca 2022 od 10-12 hod. a od 14-17 hod. V prípade záujmu o prehliadku po tomto termíne kontaktujte pracovníčky Mestskej knižnice Hany Zelinovej 043/ 428 12 19. Výstava potrvá do 21. mája 2022.

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že v rámci konania o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské hole sa pripravuje vydanie rozhodnutia o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy, vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania na základe oznámenia o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Vrútky na roky 2022 - 2030“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, že uvedený dokument sa nebude posudzovať.

Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vydalo usmernenie vo veci ochrany lesov pred požiarmi. Celé usmernenie si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu

Dňa 14.03.2022 bola na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030“ od obstarávateľa Žilinského samosprávneho kraja. Informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke

Rekonštrukcia Ul. Sv. Cyrila a Metoda a Ul. Mierovej sa začala

Dovoľujeme si informovať verejnosť, že stavebné práce v rámci projektu "Výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Vrútkach" sa začali. V tejto súvislosti všetkých účastníkov cestnej premávky vyzývame k zvýšenej ohľaduplnosti a k rešpektovaniu dočasného dopravného značenia. Veríme, že zrekonštruované cesty, ako aj vybudované chodníky a nové verejné osvetlenie nám vynahradia niekoľko mesiacov zvýšenej nepohody spojenej s realizáciou stavebných prác.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania

Navrhovateľ Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 v zastúpení Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO 43 905 374 podal dňa 4.3.2022 a doplnil dňa 10.3.2022 na Obecnom úrade Sučany návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky“ v k.ú. Vrútky. Projekt rieši umiestnenie novostavby športovej haly a jej napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia. Športová hala bude súčasťou areálu Základnej školy.

Syndikovať obsah