Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 11.augusta 2020 07:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že Gabriela Bieliková, bytom Žilina predložila žiadosť o schválenie zmeny programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské Hole. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Mimoriadny oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa 5.8.2020 od 22:00 do 6.8.2020 do 19:00 prerušená dodávka tepla pre mestskú časť Priekopa a mesto Vrútky.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, zastúpená spoločnoťou TTL Group s.r.o. Bánovce nad Bebravou, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Vrútky_Kafendova, Kordu“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a vydáva rozhodnutie o umiestnení tejto stavby.

Nájdime osobnosť Žilinského kraja 2020

Žilinský samosprávny kraj hľadá osobnosti, ktoré svojou činnosťou pozitívne ovplyvnili životy ľudí v okolí a svojim úsilím častokrát reprezentujú náš kraj doma i v zahraničí. Viacerí z nich ostávajú napriek tomu nepovšimnutí a nedocenení. Nominujte aj vy osobnosť kraja a odhaľte výnimočné príbehy výnimočných ľudí. Tohtoročné tipy na najvyššie krajské ocenenie môžete podávať do 31. augusta 2020. Propagačný plagát si môžete pozrieť na priloženom odkaze.

Oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky, na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. oznamuje, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla v dňoch 18.8.-20.8.2020 podľa harmonogramu, ktorý nájdete spolu s ďalšími informáciami v prílohe.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 12.8.2020 a 13.8.2020 (7:45-15:45 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Zmena cestovného v MHD od 1. augusta 2020

Od 1.augusta 2020 sa určujú nové maximálne sadzby v mestskej pravidelnej preprave osôb v mestách Martin, Vrútky a v obciach Bystrička, Lipovec a Turčianske Kľačany. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctva mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Okresný úrad Žilina, OSZP, úsek ŠVS, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA/SEA, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah