Ponuka na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Vrútky formou priameho prenájmu č. 1/2021

Mesto Vrútky v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice o prenechaní majetku mesta Vrútky do dočasného užívania – priamy prenájom vyhlasuje ponuku na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Vrútky formou priameho prenájmu - nebytový priestor nachádzajúci sa v budove č. súpisné 3244, ulica I. čsl. brigády 14. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na novembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 16.11.2021 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie o povolení vodnej stavby a na osobitné užívanie vôd

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy vydáva povolenie pre BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51960192, na uskutočnenie vodnej stavby „Bytový dom JAVORKA II – SO 10 Dažďová kanalizácia a vnútroareálové rozvody, SO 11 Odlučovač ropných látok“ na základe projektu vypracovaného Ing. Miloslavom Remišom, autorizovaným stavebným inžinierom, vo februári 2021.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, ako príslušný správny orgán v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade „SZZ22-61 Vŕšok II Vrútky“ v katastrálnom území Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Výzva k očkovaniu od primátorov a starostov miest a obcí regiónu Turiec

Vzhľadom na akútnu pandemickú situáciu zverejňujeme výzvu k očkovaniu od primátorov a starostov miest a obcí regiónu Turiec.

 

MHD bude od 1. januára zabezpečovať Dopravný podnik mesta Martin

V aglomerácii miest Martin, Vrútky a obcí Bystrička, Lipovec a Turčianske Kľačany bude od 1. januára zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu Dopravný podnik mesta Martin. Aj obyvatelia Vrútok si môžu zabezpečiť dopravnú kartu tohto podniku, ktorú vydávajú v Klientskych centrách Dopravného podniku v OC Galéria a na Mestskom úrade Martin. Upozorňujeme držiteľov mestských kariet MultiCARD, že platnosť týchto kariet končí 31. decembra 2021.

 

Obnova chodníka na ul. Lesná sa začína už vo štvrtok 4.11.2021

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje osobné motorové vozidlá na pravej strane komunikácie Ul. Lesná, a to v smere od Ul. Horná po Materskú školu na Ul. Francúzskych partizánov v termíne od 04.11.2021 do 15.11.2021. V uvedenom čase sa zrealizuje obnova predmetného chodníka. Za porozumenie ďakujeme.

 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava na základe substitučného splnomocnenia spoločnosťou Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, ktorej udelila plnú moc Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava podala listom č.

Výzva na podporu očkovania

Vážení Vrútočania, vzhľadom k negatívnemu vývoju pandemickej situácie v okrese Martin si Vás dovoľujeme povzbudiť, aby ste sa dali zaočkovať, ak ste tak dosiaľ neurobili. Pripomíname, že možnosť dať sa zaočkovať máte aj priamo vo Vrútkach, a to vo Všeobecnej ambulancii pre dospelých MUDr. Evy Markuliakovej na Republikánskej ul. č. 6. V prípade záujmu si termín očkovania môžete dohodnúť u sestry osobne alebo telefonicky na t.č. 043/428 41 86.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - porucha na ulici Nábrežná

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 5.11.2021 od 8:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ulica Nábrežná). Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Syndikovať obsah