Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 9.9.2022 a tiež rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 140. výročie Dobrovoľného hasičského zboru Vrútky a zároveň 767. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte. Srdečne Vás pozývame aj na všetky sprievodné podujatia.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Vrútkam dotáciu na nové bezbariérové, inkluzívne detské ihrisko

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Županka pridelila dotácie aj do Vrútok

Spolu päťdesiattisíc eur získalo na svoje aktivity formou dotácie tridsaťosem subjektov z územia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) od jeho predsedníčky Eriky Jurinovej. Nechýbajú medzi nimi ani dve úspešné žiadosti z Vrútok. Županka pridelila tisíc eur pre občianske združenie Bagarova chata na budovanie náučno, športovo rekreačnej oblasti v jej okolí. Skrátka neobišiel ani Plavecký a vodnopólový klub Vrútky, ktorý v tomto roku oslavuje 90. výročie od svojho založenia.

Oznam pre predajcov na vrútockom jarmoku

Mesto Vrútky, zastúpené Mgr. Branislavom Zacharidesom, primátorom mesta si Vás dovoľuje pozvať na našu akciu: Vrútocký jarmok - Dni Mesta Vrútky 2022, ktoré sa uskutočnia dňa 09.09.2022 (piatok) v pešej zóne vo Vrútkach.
Prihlásiť sa môžete vyplnením priloženej prihlášky a jej zaslaním na e-mail. adresu: martina.figurova@vrutky.sk alebo telefonicky na t.č.: 043/4241816.
Veríme, že si nájdete čas a poctíte naše mesto svojou návštevou.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 27.7.2022, 28.7.2022, 29.7.2022 a 4.8.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí verejného prerokovania

Dňa 20.07.2022 bolo na MsÚ vo Vrútkach od Žilinského samosprávneho kraja doručené oznámenie o začatí verejného prerokovania dokumentu „Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja“. Verejné prerokovanie navrhovaného dokumentu bude dňa 09.08.2022 o 11:00 hod. v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice v zmysle platnej legislatívy povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov stavby: "Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany" stavebníkovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 20. júla 2022 07:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 00316792, podal na mesto Vrútky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad 1. stupňa, podľa určenia stavebného úradu Okresným úradom Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-MT-OCDPK-2022/006836-002 zo dňa 11.04.2022, v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu „Parkovisko – Ul. Matúša Dulu, Martin - Priekopa“ umiestenej na pozemkoch parc. č. KN-C 3496, 1759/110, 1759/111 v k.ú.

Syndikovať obsah