Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať a prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja a prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

Dňa 30.08.2021 bolo na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OZ Žilina“) doručené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" od obstarávateľa Žilinského samosprávneho kraja. OU Žilina zaslal návrh strategického dokumentu, ktorý je v zmysle platnej legislatívy predmetom povinného hodnotenia.

Režim MHD od 2. septembra 2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že MHD bude od štvrtka 2. septembra 2021 pokračovať v prázdninovom režime. Bližšie informácie sú dostupné na nasledovnom odkaze.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník – BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina IČO: 51 960 192 v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Juraj Bucha, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice, podal dňa 28.07.2021 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Bytový dom Javorka II“ v rozsahu stavebného objektu „SO 03 - Obslužné komunikácie a spevnené plochy a SO 04 - Parkoviská osobných vozidiel“ v stavebnom konaní. Mesto Vrútky, ako špeciálny stavebný úrad príslušný v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení stavby.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 2.9.2021 a 3.9.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pozvánka - 77. výročie SNP vo Vrútkach

V piatok 27. augusta 2021 si pripomenieme 77. výročie Slovenského národného povstania o 09.00 hod. pri pomníku pred Mestským úradom vo Vrútkach.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO 51 960 192, zastúpená Ing.Jurajom Buchom, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice, podala dňa 19.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Bytový dom JAVORKA II", na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie pod č.2052/2020-Dob zo dňa 08.01.2021. Mesto Vrútky, ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

Výstava obrazov Ateliéru Vladimíra Báthoryho

Mesto Vrútky si Vás dovoľuje pozvať na práve prebiehajúcu výstavu obrazov Ateliéru Vladimíra Báthoryho, ktorá je umiestnená v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach a potrvá do 14. septembra 2021. Prikladáme aj informačný plagát.

 

CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2021/2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2021/2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č.

Syndikovať obsah