Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 18.6.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Upozornenie na zvýšený hluk v centre mesta

Spoločnosť TECH-MONT Helicopter company s.r.o. ,Spišská Nová Ves, bude v utorok 18.6.2019 o 12:00 hod., vykonávať letecké práce na bytovom dome križovatiek Kalocsaya, Sv. Cyrila a Metoda za účelom zmeny technológie pre mobilného operátora. Tovar bude preberaný zo škvarového ihriska (za Základnou školou H. Zelinovej).

 

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR pre obdobie 2019/2020 na pripomienkovanie

Žilinský samosprávna kraj si Vás dovoľuje si informovať o zverejnení Rámcového návrhu cestovného poriadku ŽSR 2019/2020 (GVD), ktorý je možné pripomienkovať do 17.6.2019. Viac informácií je na stránke: http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsk-gvd-obdobie-2019-2020-pripomienkovanie.html

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh: Ing. Mateja Kubíka a ďalších vlastníkov dotknutých parciel, podaný na mesto Vrútky dňa 13.02.2019 a začal územné konanie v zmysle platnej legislatívy. Návrh posúdil a rozhodol o povolení umiestnenia stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výluka na trati Remäta - Handlová s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 19.6. - 20.6. 2019 (streda - štvrtok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.35 - 12.35 hod. na traťovom úseku: Remäta - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Koncert Trio Sanguinis

Mesto Vrútky pozýva na letný koncert speváckeho zoskupenia Trio Sanguinis, ktorý sa uskutoční dňa 15.6.2019 o 17.00 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Martin, podalo na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby športovo rekreačného areálu: “Šport park Pltníky“- I. etapa“. Mesto Vrútky, v súlade s platnou legislatívou, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2019 /piatok/ o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na Meste Vrútky, m.č. 209, s následnou návštevou stavby.

Výmena parkovacieho automatu pri železničnej stanici vo Vrútkach

Oznamujeme Vám, že v meste Vrútky prebehla výmena parkovacieho automatu, ktorý bol umiestnený pri železničnej stanici a mesto ho zakúpilo ešte v roku 2008. Tento pôvodný automat dosluhoval a mal časté výpadky s mincami (ktoré skrz neho prepadávali) bez možnosti zaplatenia parkovného. Na základe toho Mesto Vrútky pristúpilo na výber dodávateľa nového parkovacieho automatu. Tento dodala a namontovala dňa 6.6.2019 Mestu Vrútky spoločnosť Villapro s.r.o. Parkovisko aj naďalej spravuje Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín - Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení umiestnenia stavby.

Výberové konanie - referent stavebného úradu

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície referent stavebného úradu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah