Verejná vyhláška - rozhodnutie - stavebné povolenie

Stavebníci – Branislav Bubenko, Rázusova 2304/8, 036 01 Martin, Patrik Hraňo, 1. Československej brigády 3238/7B, 038 61 Vrútky, Ing. Emil Števík, Minská 4174/13, 036 01 Martin, podali dňa 03.09.2021 žiadosť o stavebné povolenie stavby „Spevnená plocha“ na parcelách č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky. Na predmetnú stavbu bolo Mestom Vrútky vydané územné rozhodnutie pod č. sp. 243/2021-Hol zo dňa 30.03.2021 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 29.04.2021.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 6.12.2021 a 7.12.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Vláda SR vyhlásila núdzový stav od 25. novembra 2021

Na obdobie 90 dní od 25. novembra 2021 vyhlásila Vláda SR núdzový stav na celom území Slovenskej republiky. Vyhlásením núdzového stavu zároveň došlo k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, a to od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Výnimky zo zákazu vychádzania sú uvedené v znení uznesenia Vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 dostupnom na nasledovnom odkaze.

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022, kliknite na nasledujúci odkaz.

 

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2022-2024

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky na obdobie rokov 2022-2024.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby

Spoločnosť Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Michlovský, spol.s r.o. so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, podala v zmysle platnej legislatívy na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Telekom_Vrútky_Československej brigády 57“, umiestnenej na pozemkoch parc.č. KN-C 737/2, KN-E 7327, 712/6 k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 24.11.2021 a 25.11.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Nové opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia od 18.11.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 18.11.2021 nové vyhlášky dotýkajúce sa obmedzení prevádzok a verejných podujatí z dôvodu opatrení pri ohrození verejného zdravia. Vyhlášky, účinné od 22. novembra 2021, sú dostupné na nasledovnom odkaze.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 18.11.2021 (7:30 - 13:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Syndikovať obsah