Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 24.3.2017 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

Výstava tradičných masiek a kostýmov

Mesto Vrútky Vás pozýva na jedinečnú výstavu tradičných masiek a kostýmov, aká vo Vrútkach ešte nebola. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie - čistenie ulíc po zimnej údržbe

Mesto Vrútky v rámci ukončenia výkonu zimnej údržby oznamuje občanov, že čistenie ulíc bude prebiehať v mesiaci marec 2017 a žiada občanov o súčinnosť /zametanie/ pri čistení ulíc. Následne bude posypový materiál (štrk) zhromaždený v kôpkach priebežne odvážaný od rodinných domov.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2017“ - bytový dom s nájomnými bytmi

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2017“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh Mesta Vrútky, podaný na obec Lipovec a začal územné konanie v zmysle platnej legislatívy a vydal rozhodnutie o povolení umiestnení stavby "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente a mape.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 30.3.2017 v čase 7:00-17:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Schválené dotácie v oblasti školstva pre rok 2017

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta v oblasti školstva schválené finančné dotácie pre rok 2017 nasledovne:

* Centrum environmentálnej výchovy Turiec – 1 500 €

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Vrútky, ako dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že OU Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaslal záverečné stanovisko k posudzovaniu strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“, ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia.

Syndikovať obsah