Vianočný koncert sólistov Donských kozákov

Mesto Vrútky Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert sólistov Donských kozákov, ktorý sa uskutoční 17. decembra 2019 o 18. hod. v Evanjelickom kostole Dr. Martina Luthera vo Vrútkach.

 

Koncert husľového virtuóza Dalibora Karvaya a renomovanej gitaristky Miriam Rodriguez Brüllovej

Mesto Vrútky Vás srdečne pozýva na koncert popredného husľového virtuóza Dalibora Karvaya a renomovanej slovenskej gitaristky Miriam Rodriguez Brüllovej. Títo dvaja výnimoční umelci sa predstavia v spoločnom koncerte 14. decembra 2019 v Kultúrnej sále Kriváň.

 

Farby Vianoc

Mesto Vrútky Vás pozýva na vernisáž obrazov Ateliéru Evy Bebčákovej "FARBY VIANOC", ktorá sa uskutoční 27. novembra 2019 v Kultúrnej sále Kriváň.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 8. novembra 2019 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Oznam o zatvorení mestského úradu

Dňa 5.11.2019 (utorok) bude Mestský úrad Vrútky z technických príčin zatvorený. Ďakujeme za porozumenie. Oficiálne oznámenie nájdete v prílohe.

 

Ponuka na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu č. 1/2019

Mesto Vrútky v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu. Predmetom priameho prenájmu je nebytový priestor nachádzajúci sa v budove č. súpisné 5351, ulica Švermova, stojacej na pozemku p.č. KN C 283/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1876 v zastavanom území mesta, k.ú. Vrútky.

Oznámenie o odstávke pitnej vody - rekonštrukcia vodovodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, oznamuje odberateľom vody vo Vrútkach, že dňa 5.11.2019 (utorok), bude z dôvodu realizácie opravy na vodovodnom potrubí v čase od 8:00 do 15:00 hod., odstavená pitná voda. Rozpis ulíc, ktorých sa bude odstávka týkať: časť ulíc Horná, 1. Čsl. brigády od križovatky s ul.Kalinčiaka po stanicu, Nábrežná, ul. Fr. Partizánov, Horná Kružná, Langov dvor, Matušovičovský rad, Nová, Čachovský rad, Južná, Martinská, Sv. Cyrila a Metoda, K.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy vydáva povolenie stavebníkovi: Združenie vlastníkov vodovodu „Vrútky ul. Na Kopanice“, Kozmonautov 3960/31, 036 01 Martin, IČO : 52 334 805, na uskutočnenie vodnej stavby „Vrútky – Ul. Na Kopanice, rozšírenie vodovodu“, na základe projektu vypracovaného v auguste 2018 spoločnosťou SVS – projekcia, s.r.o., ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky.

CVČ Domino - podujatia v novembri 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznam o uzávierke cestnej komunikácie

Oznamujeme Vám, že v dôsledku rekonštrukcie vodovodu (rozkopávky) na Ul. Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach, môže uzávierka tejto cesty vrátane mosta cez rieku Turiec trvať do 07.11.2019. Žiadame vodičov, aby využívali obchádzkovú trasu. Ďakujeme za pochopenie.

 

Syndikovať obsah