Verejná vyhláška - Upovedomenie účastníka konania o obsahu podaných odvolaní voči územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby

Mestský úrad Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany v zmysle platnej legislatívy upovedomuje o skutočnosti, že niektorí účastníci konania sa vo veci územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ IBV Vrútky - Kopanica, Urbanistický okrsok 003 “, vydaného mestom Turany pod č. SÚ-382/2/2018-22/ÚR-R zo dňa 08.07.2022 v zmysle svojho zákonného práva odvolali.

Verejná vyhláška - oznámenie o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 5.3.2015, poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľke Anne Cálikovej rod. Hlavatej v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, opätovne ponúka záujemcom na nadobudnutie vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísanej u Okresného úradu Martin.

Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní územného konania

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným zástupcom SLOVENERGY, s.r.o., M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO 44172087, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy žiadosť o umiestnenie stavby: „14283 Vrútky – Sekaniny, rozšírenie NNK“, umiestnených na pozemkoch k.ú. Vrútky.

Oznámenie firmy Brantner Fatra o mobilnom zbere papiera a jedlých olejov

Firma Brantner Fatra, s.r.o. oznamuje občanom Vrútok termín mobilného zberu papiera a jedlých olejov v dňoch 19.10.2022-20.10.2022. Presný rozpis s ulicami a časmi si môžete pozrieť v priloženej tabuľke.

 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán") v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní"), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu diaľnice „D1 Dubná Skala - Turany“ v k. ú. Vrútky.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 2. augusta 2022 od 8:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Mesto Martin ako správca dane v zmysle platnej legislatívy vykonáva doručovanie písomností touto verejnou vyhláškou. Adresát písomnosti: Silvia Dirová, Francúzskych partizánov 2972/30, 038 61 Vrútky. Presné označenie písomnosti dane: rozhodnutie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa. Miesto uloženia písomnosti: Mestský úrad Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, Oddelenie daní, poplatkov a pohľadávok, č.d. 209, 210.

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 9.9.2022 a tiež rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 140. výročie Dobrovoľného hasičského zboru Vrútky a zároveň 767. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte. Srdečne Vás pozývame aj na všetky sprievodné podujatia.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Vrútkam dotáciu na nové bezbariérové, inkluzívne detské ihrisko

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

 

Syndikovať obsah