Testovanie na Vrútkach v sobotu 24.4.2021

Aj najbližšiu sobotu sa bude dať testovať na oboch vrútockých MOMkách. V prípade telocvične ZŠ Hany Zelinovej každá otestovaná osoba dostane respirátor FFP2 zdarma.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 23.4.2021 a 27.4.2021 (8:30-15:30 hod. a 7:45-15:45 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Jarný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Podmienky návštevy Mestského úradu vo Vrútkach od 8.2.2021

Oznamujeme verejnosti, že na základe platných uznesení vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa návštevy Mestského úradu vo Vrútkach riadia od 8.2.2021 do ukončenia núdzového stavu nasledovnými podmienkami:

1. Občania majú prednostne vykonávať komunikáciu s úradom telefonicky a elektronickou poštou. To platí aj o platobných operáciách.

Očkovanie výjazdovým tímom VÚC Žilina

Oznamujeme všetkým obyvateľom Vrútok, že na základe uznesenia č. 5/2021 z rokovania krízového štábu OÚ Žilina ponúkame občanom Vrútok možnosť zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 formou výjazdového tímu VÚC Žilina. Možnosť očkovania platí pre imobilných občanov a občanov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť na očkovanie do očkovacích centier.

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2021 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31. júla 2021. Viac informácií si môžete pozrieť v pripojenom dokumente.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 20.4.2021 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

Podľa § 34 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov spoločnosť Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava v spolupráci s mestom Vrútky zvoláva verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ na deň 19.05.2021 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu vo Vrútkach, Námestie S. Zachara 4, Vrútky.

Testovanie na Vrútkach v sobotu 17.4.2021

Aj najbližšiu sobotu sa bude dať testovať na oboch vrútockých MOMkách. V prípade telocvične ZŠ Hany Zelinovej každá otestovaná osoba dostane respirátor FFP2 zdarma.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Spoločnosť MIG – TRADE s.r.o. Kvetná 1506, Rovinka 900 41, IČO 46 641 939, v zastúpení splnomocneným zástupcom spol. UNIKO, s.r.o., Partizánska 6093/12A, Michalovce 071 01, IČO 45966061, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením: „Polyfunkčný objekt – CITY PARK“.

Syndikovať obsah