Náter lávky pre peších cez rieku Turiec

Mesto Vrútky na základe podmienky statického posudku pristúpilo k vysúťaženiu dodávateľa na realizáciu opravy a náteru „Lávky pre peších cez rieku Turiec“. Práce na opravách, čistení a náteroch povrchov začnú od 12.4.2017. Zatiaľ to bude bez obmedzení prechodu. Od 18.4.2017 do 6.5.2017 budú práce pokračovať s čiastočným obmedzením, prípadne úplným uzatvorením prechodu po uvedenej lávke. Žiadame občanov mesta Vrútky o trpezlivosť a pochopenie nutnosti realizácie uvedeného obmedzenia.

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2017“ - bytový dom s nájomnými bytmi

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2017“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 18.4.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o zámeru zaradenia územia Lúčanská Fatra do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra do národného zoznamu území európskeho významu.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v apríl 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Syndikovať obsah