Do práce bicyklovali aj Vrútočania

Celoslovenská kampaň Do práce na bicykli sa aj tento rok stretla s veľmi kladnou odozvou. Išlo už o 8. ročník súťaže. Zapojilo sa do nej celkom 11 358 účastníkov z 91 samospráv po celom Slovensku. Medzi nimi aj 26 vrútockých cyklistov, ktorí spolu vytvorili 9 súťažiacich tímov. Spoločne nabicyklovali počas trvania súťaže

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad vydal pod č. sp. Lip/2021/00184 dňa 26.07.2021 stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona na stavbu: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. 1. Československej brigády, Vrútky“ na pozemkoch KNC 662/1, 580/7, 662/52 a 662/54 k.ú. Vrútky, na ktorú vydala Obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.sp.:218/2013-Ry dňa 19.12.2013, právoplatné dňom 04.03.2014.

Oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Dňa 24.7.2021 budú pracovníci spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. vykonávať práce na oprave horúcovodu komunikácií pri križovatke ulíc Medňanského a Chotárna vo Vrútkach. Výkopové práce začnú o 7:00 hod.
V prípade, že výkopové práce bude sťažovať unikajúca voda z horúcovodu, dodávka tepla bude musieť byť prerušená už počas výkopových prác.
Prerušenie dodávky tepla bude potom trvať až do odstránenia poruchy. Predpoklad obnovenia dodávky tepla je o 23.00 hod.
Prerušenie dodávky tepla by sa týkalo odberateľov vo Vrútkach.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy rozhodol o zastavení konania vo veci žiadosti Žilinského samosprávneho kraja, Odboru regionálneho rozvoja o vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti pre pripravovaný projekt cyklodopravnej trasy „Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18“.

Vrútky navštívil veľvyslanec Izraela

V pondelok, 19. júla 2021, navštívil Vrútky veľvyslanec Izraela na Slovensku J.E. Boaz Modai s manželkou. Jeho excelencia sa zúčastnila odhalenia zrenovovaného pamätníčka pripomínajúceho asanovaný hotel Wachsberger. S touto budovou a jej vlastníkmi je spojený aj príbeh Eliho Vaga, ktorý ako židovské dieťa musel z Vrútok utiecť pred fašistickým prenasledovaním. Občianske združenie Post Bellum pod vedením riaditeľky Sandry Polovkovej v snahe pripomínať strasti Eliho Vaga, jeho rodiny a všetkých prenasledovaných počas 2. sv.

Zbierka na nové auto pre rodinu Brandejských

V stredu, 14.7.2021, sa Vrútkami prehnala silná búrka, ktorá zničila automobil rodiny Brandejských, účastníkov koncertu Donských kozákov v kine 1. máj. Pre všetkých, ktorí chcú pomôcť, aby sa čím skôr dostali k novému vozidlu, dal primátor mesta Branislav Zacharides vytvoriť transparentný účet pod názvom AUTO PRE RODINU BRANDEJSKÝCH. Údaje o účte sú dostupné na nasledovnom linku.

 

Informácie o EÚ v knižnici z prvej ruky

Zaujímate sa o Európsku úniu a chýbajú Vám informácie z prvej ruky? Zástupcovia Europe Direct Žilina radi s Vami prediskutujú rôzne oblasti fungovania EÚ osobne, a to v pondelok, 19. júla 2021, od 9:00 hod. v Mestskej knižnici Hany Zelinovej vo Vrútkach.

 


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 20.7.2021 od 8:30 hod., bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 12. júla 2021 od 15:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - upovedomenie o odvolaní

Proti rozhodnutiu Mesta Vrútky č.206/2021/Tk zo dňa 25.05.2021, ktorým stavebný úrad vydal stavebné povolenie na stavbu : „ Obnova bytového domu Lesná 31, Vrútky „ na parc.č. KN C 1233/4 v kat.území Vrútky, podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie účastníci konania Pavol Kapusta, Magurská 2258/8, 038 61 Vrútky; Ing.Igor Kostolný, Bagarova 5057/9, 036 01 Martin; Ing.Anna Krajňáková, J.Goliána 5618/45, 036 01 Martin. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle §56 zák.č.71/1976 Zb.

Syndikovať obsah