Výstava gladiol, kaktusov a sukulentov

Mesto Vrútky Vás pozýva na Výstavu gladiol, kaktusov a sukulentov v termíne od 29.7. - 3.8. 2015 v Kultúrnej sále Kriváň.
Otvorenie výstavy bude 29.7. o 16,00 hod.

Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v nasledovnom dokumente.

 

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, vydáva povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/18. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Hľadá sa majiteľ psa

Dňa 23.07.2015 bol na ul. M.R Štefánika vo Vrútkach nájdený pes. Majitelia nech sa prihlásia na MsP Vrútky. Fotografiu si môžete pozrieť kliknutím na priložený snímok.

 

Nájdený horský bicykel

Dňa 18.7.2015 bol nájdený značkový horský bicykel v meste Vrútky. Momentálne je umiestnený na Mestskej polícii vo Vrútkach. Majiteľ nech sa prihlási s presným popisom veci. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s príslušnou legislatívou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 18.7.2015 v čase od 8:00 hod. do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Prázdninový Vrútočan

Prinášame Vám prázdninové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje stavbu "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v júli a auguste 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiace júl a august 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, prerušuje kolaudačné konanie na stavbu "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany" pre vybrané stavebné objekty. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah