Verejná vyhláška - oznámenie o dražbe

LICITOR group, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, v zmysle platnej legislatívy zverejňuje ozámenie o dražbe 2 izbového bytu č.11 v bytovom dome súp.č. 3233/5 na ulici 1. Čsl. brigády v k.ú. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy vydáva po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: Navrhovaný strategický dokument „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“ sa nebude posudzovať. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznámenie o začatí konania a o zmene účelu stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Filip Michalec, Teplická 1439/51, Turčianske Teplice 039 01, podal na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: z objektu Sklad na Polyfunkčnú budovu, na pozemku parc. č. KN-C 1238/1,2,3,1241/1 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 10.06.2022 /piatok/ o 08.30 hod.

Verejná vyhláška - rozhodnutie ministra číslo 40/2022

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgán príslušný rozhodnúť podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na návrh ustanovenej osobitnej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku, podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušuje konanie o rozklade podanom spoločnosťami KORADOOR, so sídlom Vrútocká 256, 038 52 Sučany a Arbitrážny dom, a.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť EUROPOWER, s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, IČO 45541329, v zastúpení konateľom Ing. Rastislavom Mikulom, Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie stavby „Technická infraštruktúra – IBV Vrútky“ umiestenej na pozemkoch k.ú. Vrútky, na ktorú bolo vydané územné povolenie o umiestnení stavby Mestom Vrútky pod č. sp. 535/2021/Tk zo dňa 28.03.2022 právoplatné dňa 05.05.2022.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 19.5.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis podľa jednotlivých ulíc si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Prerušenie dodávky vody v meste Vrútky

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje, že z technologických dôvôdov bude dňa 11.5.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. prerušená dodávka vody vo Vrútkach na ulici Karvaša a Bláhovca od križovatky s uliciou Jedľová po Hotel Junior. Ďakujeme za pochopenie.

 

Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy, M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Mimoriadna humanitárna zbierka pre utečencov z Ukrajiny

Krízový štáb Okresného úradu Martin, Mesto Martin a Združenie miest a obcí Turca vyhlasujú spoločnú MIMORIADNU HUMANITÁRNU ZBIERKU, ktorá trvá do utorka 10.5.2022.

Potravinovú a hygienickú pomoc môžete kedykoľvek priniesť na Mestskú políciu vo Vrútkach. Následne bude odovzdaná Okresnému úradu v Martine.

Podrobné informácie o zbieraných veciach (potraviny, hygiena, oblečenie) nájdete na tomto odkaze.

 

Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času DOMINO

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času DOMINO,
M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah