Pozvánka - 72. výročie SNP vo Vrútkach

Mesto Vrútky Vás pozýva 26. augusta na spomienku 72. výročia SNP
o 10.00 hod. pri pomníku pred Mestským úradom vo Vrútkach.

 

Vrútocký country kotlík

Na tohtoročnom Vrútockom country kotlíku bojovalo o víťaznú trofej za najlepší guláš 22 tímov. V sobotu 20. augusta 2016 zavítalo na škvarové ihrisko vo Vrútkach množstvo návštevníkov, ktorí sa prišli zabaviť, povzbudiť svojich známych pri varení, ale aj ochutnať chutný guláš či iné špeciality.

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať a predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu a predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch prenájom a predaj.

 

Pozvánka pre trhovníkov - Vrútocký jarmok 2016

Mesto Vrútky zastúpené Ing. Miroslavom Mazúrom, primátorom mesta, srdečne pozýva stánkových predajcov na Vrútocký jarmok 2016, ktorý sa uskutoční v piatok 23. septembra 2016 na pešej zóne vo Vrútkach. Prihlásiť sa možno vyplnením prihlášky a jej zaslaním na e-mailovú adresu: martina.figurova@vrutky.sk, alebo telefonicky na t. č. 043/424 18 16.

 

7. ročník Vrútockého country kotlíka

Mesto Vrútky Vás pozýva na preteky vo varení kotlíkového gulášu. 7. ročník Vrútockého country kotlíka sa bude konať dňa 20. augusta 2016. Pripravený bude bohatý program pre deti aj dospelých.
Miesto: ihrisko za bývalým gymnáziom J. C. Hronského vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2016/2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2016/2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte a v prihláške.

 

Spomienka na Hanu Zelinovú

20. júla sme si v Mestskej knižnici, ktorá je pomenovaná po našej významnej rodáčke Hane Zelinovej pripomenuli jej 102. výročie narodenia a popoludní spolu s členmi Literárneho klubu Hany Zelinovej položili veniec a zapálili sviecu na jej hrobe.

 

Rozprávková sobota: Klauniáda - Divadlo zo Šuflíka

Mesto Vrútky Vás pozýva v sobotu 30. júla 2016 o 15.00 hod. do kultúrnej sály Kriváň na divadelné predstavenie Klauniáda.
Vstupné: 3 € dospelí, 2 € deti.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznam - Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Obvodné oddelenie policajného zboru SR upozorňuje na časté podvody a krádeže voči seniorom. O prevencii a ďalších informáciách v týkajúcich sa spomínanej problematiky si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy vydáva na základe oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1“, ktoré predložil obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: Predložený strategický dokument sa nebude posudzovať.

Syndikovať obsah