Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 19.11.2018 a 20.11.2018 bude na území mesta Vrútky niekoľkokrát prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Výsledky komunálnych volieb vo Vrútkach

Zverejňujeme výsledky komunálnych volieb vo Vrútkach konaných dňa 10.11.2018. Podrobnejšie informácie nájdete v zápisnici mestskej volebnej komisie o výsledku volieb.

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Vrútky

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach uznesením č. 87/2018 v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra mesta na deň 11. decembra 2018. Bližšie informácie sú v nasledujúcom dokumente. Prikladáme aj Výpis z uznesenia č.87/2018 zo zasadnutia MsZ 23.10.2018.

 

Výluka na trati Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňa 22. novembra 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) si Vás dovoľuje pozvať na prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)" na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2018 (utorok) o 13.00 hod v Klubovni ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 9.11.2018 v čase 8:15 - 15:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - obchodný podiel Mesta Vrútky v spol. Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Mesto Vrútky vyhlasuje verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je obchodný podiel Mesta Vrútky v spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., so sídlom sv. Cyrila a Metoda č. 29, 03861 Vrútky. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, doručil dňa 15.10.2018, Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v zmysle platnej legislatívy, správu o hodnotení navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin mimo cestného telesa I/18".

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky podalo dňa 24.09.2018 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia a zároveň žiadosť na zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o zmene stavby pred dokončením.

CVČ Domino - podujatia v novembri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Syndikovať obsah