Výsledky komunálnych volieb vo Vrútkach

Zverejňujeme výsledky komunálnych volieb vo Vrútkach konaných dňa 10.11.2018. Podrobnejšie informácie nájdete v zápisnici mestskej volebnej komisie o výsledku volieb.

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Vrútky

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach uznesením č. 87/2018 v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra mesta na deň 11. decembra 2018. Bližšie informácie sú v nasledujúcom dokumente. Prikladáme aj Výpis z uznesenia č.87/2018 zo zasadnutia MsZ 23.10.2018.

 

Výluka na trati Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňa 22. novembra 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 19.11.2018 a 20.11.2018 bude na území mesta Vrútky niekoľkokrát prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 9.11.2018 v čase 8:15 - 15:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - obchodný podiel Mesta Vrútky v spol. Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Mesto Vrútky vyhlasuje verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je obchodný podiel Mesta Vrútky v spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., so sídlom sv. Cyrila a Metoda č. 29, 03861 Vrútky. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, doručil dňa 15.10.2018, Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v zmysle platnej legislatívy, správu o hodnotení navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin mimo cestného telesa I/18".

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky podalo dňa 24.09.2018 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia a zároveň žiadosť na zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o zmene stavby pred dokončením.

CVČ Domino - podujatia v novembri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na októbrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 23.10.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah