Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 01.07.2022 (piatok) o 09.30 hod. so stretnutím pozvaných na SSÚD Martin, Hlavná 2158, Sučany.

Spúšťame rekonštrukciu pešej zóny

Dovoľujeme si informovať verejnosť, že Mesto Vrútky začína realizovať komplexnú rekonštrukciu pešej zóny v úseku od bývalých priestorov knižnice až po Kalinčiakovu ulicu. Vysúťažený dodávateľ prebral stavenisko v máji tohto roku s ambíciou ukončiť stavbu do jeho konca. Stavba obsahuje nielen realizáciu novej dlažby a mobiliáru, ale aj revitalizáciu zelene, vybudovanie nového detského ihriska a novú fontánu. V záujme zmierniť dopady klimatických zmien sa zachytená dažďová voda prostredníctvom podzemných zásobníkov vráti do tohto priestoru.

Vrútocká hudobná jar sa tešila záujmu verejnosti

Po dvoch rokoch vynútenej prestávky sa na vrútocké pódiá mohol vrátiť aj hudobný festival Vrútocká hudobná jar, ktorý pomohol uspokojiť dopyt po kultúrnom vyžití nielen vrútockej verejnosti. Kultúrna sála Kriváň sa v priebehu apríla a mája štyrikrát zaplnila, aby vytvorila príjemné prostredie pre hudobných hostí. Patrili medzi nich žiaci ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach, vrútocký rodák Jaroslav Rusnák, ktorý predstavil svoje postavy na muzikálových doskách v Čechách a na Slovensku, či bratia Martin a Marek Geišbergovci.

Športovo informačné popoludnie pre osídlencov z Ukrajiny

Užitočné informácie pre dospelých, športové vyžitie pre deti. Tak vyzeralo popoludnie pre Ukrajincov vo Vrútkach, ktoré pripravilo Mesto Vrútky a CVČ Domino s pomocou pedagógov z oboch vrútockých základných škôl. Podujatie bolo realizované s podporou spoločnosti Neografia, a.s. Informácie o možnostiach štátnej podpory pri vzdelávaní a zamestnávaní odídencov poskytli zástupkyne ÚPSVaR Martin.

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022, kliknite tu.

 

Do práce na bicykli 2022

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky opätovne, už štvrtý raz od roku 2019 zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 9. ročníka súťaže.

Verejná vyhláška - oznámenie o dražbe

LICITOR group, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, v zmysle platnej legislatívy zverejňuje ozámenie o dražbe 2 izbového bytu č.11 v bytovom dome súp.č. 3233/5 na ulici 1. Čsl. brigády v k.ú. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy vydáva po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: Navrhovaný strategický dokument „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“ sa nebude posudzovať. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznámenie o začatí konania a o zmene účelu stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Filip Michalec, Teplická 1439/51, Turčianske Teplice 039 01, podal na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: z objektu Sklad na Polyfunkčnú budovu, na pozemku parc. č. KN-C 1238/1,2,3,1241/1 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 10.06.2022 /piatok/ o 08.30 hod.

Verejná vyhláška - rozhodnutie ministra číslo 40/2022

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgán príslušný rozhodnúť podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na návrh ustanovenej osobitnej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku, podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušuje konanie o rozklade podanom spoločnosťami KORADOOR, so sídlom Vrútocká 256, 038 52 Sučany a Arbitrážny dom, a.

Syndikovať obsah