Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v nasledovnom dokumente.

 

Telefónny kontakt do Kriváňa (dočasný)

Oznamujeme vám, že dočasný telefónny kontakt do budovy Kriváňa (Mestskej knižnice Hany Zelinovej a na referáty kultúry a tlače), je t.č. 0917 352 523. O zapojení štandardných telefónnych kontaktov na Odbor kultúry a športu mesta Vrútky vás budeme informovať. Za porozumenie ďakujeme.

 

Oznámenie o zmene adresy sídla odboru kultúry a športu mesta Vrútky, Mestskej knižnice H. Zelinovej a redakcie časopisu Vrútočan

Ďalšia zmena adresy súvisí s presťahovaním odboru kultúry a športu mesta Vrútky, Mestskej knižnice Hany Zelinovej a redakcie časopisu Vrútočan do budovy Kriváňa. Nová adresa je: Ul. 1. čs. brigády 24.

 

Oznámenie o zmene adresy sídla Mestského úradu vo Vrútkach

Na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2014 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Vrútky, ktoré nadobudne účinnosť 15. deň od vyvesenia, t.j. dňa 31.10.2014 sa mení sídlo Mestského úradu vo Vrútkach z pôvodného „Matušovičovský rad č. 4“ na „Námestie S. Zachara 4“.
Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, že organizácia Mesto Vrútky, IČO 00 647 209,
k 01.01.2015 zmenila adresu sídla na „Námestie S. Zachara 4“.

 

Výberové konanie

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka a 1 pracovné miesto na asistenta terénneho sociálneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční dňa 13. februára 2015 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o obmedzenom fungovaní Mestského úradu

V dňoch 22.1.2015 (štvrtok - od 12:00 hod.) a 23.1.2015 (piatok - počas celého dňa) bude z technických príčin Mestský úrad vo Vrútkach fungovať v obmedzenom režime. Úplne uzavretá bude Pokladňa, Referát daní a miestnych poplatkov a Referát miezd.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 20.1.2015 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznam o plánovanom podnikateľskom zámere

Mesto Vrútky podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje občanom, že Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, zaslal k nahliadnutiu zámer: „Vodná stavba – Malá vodná elektráreň Krivé“.
Predmetný zámer je k nahliadnutie na Mestskom úrade vo Vrútkach, Námestie S. Zachara 4, II. poschodie, kancelária č. 206, referát odpadového hospodárstva.

V. Ples primátora mesta Vrútky

Primátor mesta Vás pozýva na V. Ples primátora mesta Vrútky, ktorý sa uskutoční v piatok 6. februára 2015 v kultúrnej sále Kriváň so začiatkom o 19. hod.

Januárový Vrútočan

Prinášame Vám januárové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Syndikovať obsah