Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2016“

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2016“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 9.2.2016 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - podujatia vo februári 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

V dňoch od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016 bude Štatistický úrad SR prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykonávať štatistické zisťovanie informácií o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

Detská fašiangová veselica

Mesto Vrútky Vás pozýva na podujatie Detská fašiangová veselica dňa 9. februára (utorok) od 16.00 hod. do kultúrnej sály Kriváň.
Pre deti v maskách bude pripravená sladká odmena.
Vstup voľný.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 2.2.2016 v čase 8:30-13:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Prerušenie dodávok tepla

Martinská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu poruchy horúcovodu, dňa 21.01.2016 od 7:30 do 14:00, nebude dodávané teplo do objektov:
- Obchodný dom Cyrila a Metoda (SAMA)
- Synagóga (kultúrny dom Kriváň)
- Cyrila a Metoda 4 – 10, bytový dom
- Nábrežná 4,6,12,8-10,20-24,14-18, bytový dom.
- 1.Čsl. brigády 36,34,32,26-30,27-29,21-25,14,16-20.
- Kalinčiaka 2.

 

Syndikovať obsah