Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Vrútky má zámer predať nehnuteľný majetok: záhrady, zastavané plochy a nádvoria.

Októbrový Vrútočan

Prinášame Vám októbrové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Výzva na odstránenie starého vozidla

Mesto Martin žiada majiteľa vozidla značky DAEWOO TICO, zelenej farby nachádzajúce sa na Ul. Mládeže, Martin, EČV MT 608 AM, o jeho odstránenie z verejného priestranstva, nakoľko narušuje estetický vzhľad obce a zaberá verejné priestranstvo, v termíne do 1.11.2015. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Jesenné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného upratovania vo Vrútkach.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 9.10.2015 v čase 7:30-17:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Hľadáme talenty na založenie divadla

Hľadáme detské a dospelé talenty na založenie Vrútockého ochotníckeho divadla. Príď sa ukázať!

Miesto: Kino 1. máj
Dátum: 21.10.2015
Čas: 17.00 h.

Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Výstava obrazov a patchworku

Mesto Vrútky Vás pozýva na vernisáž výstavy obrazov a patchworku, ktorá sa uskutoční v stredu 7. októbra 2015 v Kultúrnej sále Kriváň o 16.00 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Chrámový koncert v Kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach

Odbor Matice slovenskej vo Vrútkach Vás dňa 4.10.2015 pozýva na chrámový koncert pri príležitosti 110. výročia postavenia Kostola sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

II. Verejná diskusia s občanmi mesta Vrútky na tému ochrana verejného poriadku v meste Vrútky

II. Verejná diskusia s občanmi, 24. 9. 2015 o 18.00 hod., Kultúrna sála Kriváň

 

Náčelník Mestskej polície Vrútky PhDr. Michal Migát spoločne s predsedom komisie verejného poriadku a cestovného ruchu mesta Vrútky Jozefom Gorcovským a prizvanými hosťami pozývajú všetkých občanov mesta Vrútky na:

 

II. Verejnú diskusiu s občanmi mesta Vrútky na tému ochrana verejného poriadku v meste Vrútky a iné problémy občanov mesta

 

Syndikovať obsah