Oznam

Z dôvodu výstrahy

pred vysokými teplotami,

bude dňa 20.07.2017

Mestský úrad Vrútky otvorený do 13.00 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

  ThDr. Marián Krivuš

viceprimátor mesta Vrútky

Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní územného a stavebného konania

MESTO VRÚTKY
Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 07.07.2017
Č.sp. MsÚ-786/2017/Zib-1383/2017

 

Oznámenie o pokračovaní územného a sravebného konania
a pozvánka na ústne pojednávanie

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že počas júla bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priložených: príloha1.

CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2017/2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2017/2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte a v prihláške.

 

Oznam - Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Obvodné oddelenie policajného zboru SR upozorňuje na časté podvody a krádeže voči seniorom. O prevencii a ďalších informáciách v týkajúcich sa spomínanej problematiky si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017, kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s., Bratislava, podala dňa 12.1.2017 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o povolenie na zasypávanie hladiny podzemných vôd v zmysle platnej legislatívy. Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Malofatranská stovka 2017

V zmysle §4 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí vám oznamujeme zámer organizovať medzinárodné verejné športové podujatie Malofatranská stovka 2017, ktoré sa bude konať v dňoch 1.-2. júla 2017.
Štart: RIC Terchovec, Terchová, 1. júl 2017 o 06:00 hod.
Cieľ I. etapy: Lipovec, Gazdovská krčma, Obchodná 105 od 12:00 – 22:00 hod., 1. júl 2017.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje zmenu stavby pred dokončením pre stavbu: Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala - pre niekoľko stavebných objektov. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah