Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

ZŤS Martin od A po Z - filmový dokument

Turiec film, o.z. a Mesto Martin Vás 25.5.2018 pozývajú na premiéru filmového dokumentu: ZŤS Martin od A po Z - pri príležitosti 70. výročia položenia základného kameňa závodu Kriváň ČKD v Turčianskom sv. Martine (1948-2018). Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Jarný beh detí 2018 – Olympijský deň

Mesto Vrútky organizuje dňa 8.6.2018 v spolupráci s Olympijským klubom Turiec, CVČ Dominom a Komisiou školstva, mládeže a športu pri MsZ Vrútky Jarný beh detí 2018 – Olympijský deň.
Preteky sú určené pre deti vrútockých materských škôl, žiakov základných škol a gymnázia, uskutočnia sa na umelej tráve Futbalového štadióna Attack Vrútky.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 28.5.2018 v čase 8:00 - 16:00 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej: prílohe.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení Telekomunik s.r.o., v zastúpení Saša Obergries, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Martin_Kolónia Hviezda“ na pozemkoch katastrálneho územia: Vrútky, Priekopa v lokalite Martin-Kolónia Hviezda - zoznam parciel v prílohe ku oznámeniu.

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Turany prerušilo konanie k umeistneniu stavby "IBV Vrútky - Kopanica, urbanistický okrsok 003" navrhovateľa Mesta Vrútky. Po predložení dokladov a doplnení vyjadrení a stanovísk v zmysle platnej legislatívy mesto Turany, ako určený stavebný úrad, oznamuje pokračovanie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Výluka na trati Chrenovec - Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 17. a 18. mája 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Chrenovec - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Mesto Martin v zastúpení Útvaru hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.7 ÚP - SÚ Martin. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Študuj dopravu

V dňoch 1.-2. júna 2018 sa na parkovisku pri železničnej stanici Vrútky, v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod., uskutoční podujatie Študuj dopravu. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah