Koncert hudobnej skupiny Kollárovci

Mesto Vrútky vás pozýva na koncert hudobnej skupiny Kollárovci. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2017“

Mesto Vrútky vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2017“ na odkúpenie budovy Denného centra č. súpisné 3211 s pozemkom, na ktorom stojí p.č. KN C 272, zast. pl. a nádvoria o výmere 208 m2. Budova sa nachádza v centre mesta, minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je 220.000,- EUR.

Pozor - zmena vychádzania Vrútočana

Uznesením č. 82/2017, ktoré prijali poslanci MsZ na rokovaní z 12. 9. 2017, sa zmenil vydavateľ, ktorým je týždenník MY Turčianske noviny. Vrútočan bude vychádzať v týždenníku raz mesačne ako dvojstranová príloha. Svoje príspevky môžete aj naďalej posielať na adresu: vrutocan@vrutky.sk, avšak inzercia už nie je možná. Aktuálne vydanie prílohy Vrútočan v týždenníku MY si bude možné vyzdvihnúť od stredy 15. novembra v Mestskej Knižnici Hany Zelinovej.

Prieskum spokojnsti s autobusovou dopravou SAD Žilina a.s.

V mesiaci november 2017 prebieha prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia, ktoré obsluhuje SAD Žilina a.s. používajú prímestskú autobusovú dopravu alebo naopak radšej používajú individuálnu dopravu osobným autom, prípadne iné druhy dopravy. Všetky potrebné informácie a možnosť zapojiť sa do prieskumu vyplnením dotazníka nájdete na tejto adrese.

 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite.

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 kliknite tu.

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Knižnica Hany Zelinovej bude mať nové knižné tituly vďaka Fondu na podporu umenia

Mestská knižnica Hany Zelinovej sa zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Zámerom projektu je nákup knižného fondu pre všetky čitateľské kategórie.

Divadelné podujatie: Chcela by som letieť...

Mesto Vrútky Vás na divadelné predstavenie Tanečného divadla ATak: Chcela by som letieť... Viac informácií si môžete prečítať na plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah